Diez buenas razones para ir a votar
10 powodów, dla których warto głosować


1. Sí, usted decide. ¿Cómo? Votando / To Ty decydujesz – oddając swój głos.


Votando en las elecciones europeas, elige a quienes influirán en su futuro y en la vida diaria de casi 500 millones de ciudadanos europeos. Si no se molesta en elegirlos, alguien lo hará por usted y decidirá quién le representa en la única asamblea paneuropea elegida por su
fragio universal directo. Los eurodiputados electos darán forma al futuro de Europa durante los próximos 5 años. Consiga la Europa que usted quiere. Si no vota, no se queje.

Głosując w wyborach do PE wybierasz osoby, które wpłyną na przyszłość i codzienne życie blisko 500 milionów Europejczyków. Jeżeli nie zadasz sobie trudu, zrobi to kto inny i zdecyduje, kto będzie Cię reprezentował w jedynym wyłanianym w wyborach bezpośrednich zgromadzeniu ogólnoeuropejskim. Wybrani posłowie nakreślają przyszłość Europy w najbliższych pięciu latach. Spraw, by Europa była taka, jakiej chcesz. Jeśli nie zagłosujesz, to później nie narzekaj.

2. Los eurodiputados, su voz en Europa /
Posłowie – Twój głos w Europie

Su eurodiputado es su voz en Europa. El Parlamento Europeo, elegido cada cinco años, es un protagonista destacado e influyente en el proceso de decisión de la Unión Europea. Sus votaciones conforman legislación europea que influye en su vida diaria: en la comida que llega a su mesa, en el coste de su cesta de la compra, en la calidad del aire que respira o en la seguridad de los juguetes de sus hijos.

Wybrany przez Ciebie poseł to Twój głos w Europie – dlaczego miałbyś go zmarnować? Parlament Europejski, wybierany co pięć lat, jest ważnym i posiadającym szerokie uprawnienia uczestnikiem procesu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Głosuje on nad ostatecznym kształtem unijnych aktów prawnych, które mają wpływ na codzienne życie, niezależnie od tego czy dotyczą one jedzenia na naszych stołach, naszego koszyka na zakupy, jakości powietrza, które wdychamy, czy bezpieczeńs
twa zabawek dla naszych dzieci.

3. Votar, un derecho / To Twoje prawo wyborcze!

Para usted, como ciudadano europeo, votar en las elecciones al PE es un derecho fundamental y el mejor modo de hacerse oír acerca del funcionamiento de la UE. Con su voto, contribuye a determinar quién va a representar en Europa a las personas de carne y hueso que son usted, su familia, sus amigos, sus vecinos y sus compañeros de trabajo. Y como ciudadano europeo, usted puede elegir (y ser elegido) en el país de la UE donde viva, aunque no sea nacional de ese país. Y no le costará ni un céntimo...

Prawo do głosowania w wyborach do PE jest Twoim podstawowym prawem jako obywatela europejskiego i oznacza to, że Twoje zdanie ma wpływ na sposób, w jaki działa Unia. Głosując, przyczyniasz się do wskazania tych, którzy będą reprezentowali konkretnych obywateli europejskich, takich jak Ty, członkowie Twojej rodziny, przyjaciele, sąsiedzi czy koledzy z pracy. Jako obywatel UE możesz głosować (lub przedstawić swoją kandydaturę) w dowolnym państwie UE, które zamieszkujesz, nawet jeśli nie jes
teś obywatelem tego państwa. I, co więcej, nic Cię to nie kosztuje!

4. Europa es cosa de todos / Dla ludzi, planety i dobrobytu!

Jóvenes o mayores, estudiantes o pensionistas, hombres o mujeres, conservadores o progresistas, urbanitas o paisanos... Europa nos concierne a todos, aunque a veces no nos demos cuenta de ello. Gracias a Europa podemos viajar con facilidad, estudiar y trabajar fuera de nuestro país. El PE trabaja incansablemente por un medio ambiente más limpio, una química más segura y mejores servicios y puestos de trabajo. Es un ardiente defensor de los derechos del consumidor, de la igualdad de oportunidades y de los derechos humanos, dentro y fuera de la UE.

Młodzi i starzy, studenci i emeryci, kobiety i mężczyźni, pracownicy i przedsiębiorcy, tradycjonaliści i postępowi, mieszkańcy miast i wsi, Europa jest sprawą nas wszystkich, choć
nie zawsze sobie to uświadamiamy! Dzięki Unii Europejskiej możemy swobodnie podróżować, studiować i pracować za granicą. PE działa niestrudzenie na rzecz czystszego środowiska, bezpieczniejszych substancji chemicznych, lepszych usług i miejsc pracy. Jest zagorzałym obrońcą praw konsumenta, równości szans i praw człowieka zarówno w UE, jak i poza jej granicami.

5. Una votación y 375 millones de votantes / Jedno głosowanie – 375 milionów wyborców

En junio de 2009, tendrá una oportunidad única para ir a votar junto a otros 375 millones de votantes europeos. ¿Para qué? Para elegir el único parlamento transnacional, multilingüe y elegido por sufragio universal directo que hay en el mundo, y la única institución de la UE constituida directamente por los ciudadanos. El Parlamento Europeo, que es elegido de este modo desde 1979, representa hoy a casi 500 millones de personas.


W czerwcu 2009 r. będziesz miał wyjątkową okazję, by pójść do urn wraz z 375 milionami europejskich wyborców. Po co? By wybrać jedyny na świecie wyłaniany w wyborach bezpośrednich międzynarodowy i wielojęzyczny parlament i jedyną wybieraną bezpośrednio instytucję UE. Wybierany przez obywateli od 1979 r. Parlament Europejski jest dziś reprezentantem blisko pół miliarda obywateli.

6. Una Eurocámara de pesos pesados / Posłowie wielkiej wagi

La mayoría de las veces, los eurodiputados tienen más peso en el proceso de decisión de la UE que los propios Estados miembros. Gran parte de las leyes que afectan a nuestra vida diaria las elaboran en el plano europeo los eurodiputados y los ministros nacionales. Muchas de las leyes vigente
s en nuestros países son una transposición de las leyes europeas votadas en el PE. Y no sólo son leyes: los diputados al PE también deciden dónde va a parar el dinero de la UE: a nuevas carreteras, playas más limpias, investigación, educación, ayuda al desarrollo...

W większości przypadków przy podejmowaniu decyzji w UE posłowie mają taką samą wagę jak państwa członkowskie. Większość aktów prawnych dotyczących naszego codziennego życia, powstaje w wyniku wspólnych prac posłów i ministrów na szczeblu EU. Wiele, a może nawet większość aktów prawnych obowiązujących w Twoim kraju stanowi transpozycję prawodawstwa europejskiego, nad którym głosowali posłowie – Twoi przedstawiciele. I nie są to tylko akty prawa, ale pieniądze na nowe drogi, czystsze plaże, badania naukowe, edukacja i pomoc rozwojowa. Posłowie decydują też o przeznaczeniu unijnych pieniędzy.

7. El siguiente paso: eurodiputados con más influencia / W przygotowaniu – jeszcze większe uprawnienia dla posłów


Cuando pueda aplicarse el nuevo Tratado de Lisboa, los poderes de decisión de los eurodiputados en los asuntos de la UE se acrecentarán una vez más. El Parlamento estará en pie de igualdad, como legislador, con los ministros de los Estados miembros prácticamente en todos los ámbitos políticos. También elegirá al Presidente de la Comisión, reforzando su control del ejecutivo. Y usted, como ciudadano, tendrá un derecho de iniciativa legislativa.

Jeżeli nowy traktat lizboński wejdzie w życie, zwiększą się jeszcze uprawnienia posłów w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw UE. Traktat ten nada Parlamentowi niemal we wszystkich obszarach polityki unijnej takie same uprawnienia prawodawcze, jakie posiadają ministrowie państw członkowskich. Parlament będzie również wybierał przewodniczącego Komisji Europejskiej, co wzmocni jego uprawnienia kontrolne w stosunku do władzy wykonawczej UE. Ponadto Ty, jako obywatel UE, będziesz miał prawo inicjowania europejskich aktów prawnych.

8. Su voto por la diversidad / Twój głos na rzecz różnorodności

En junio de 2009, Europa elige a sus nuevos diputados. Proceden de veintisiete países y representan a un amplio abanico de partidos, circunscripciones e ideologías. En el Parlamento, la mayor parte de los diputados se organizan en grupos según sus afinidades políticas. El Parlamento Europeo se basa en la diversidad, la cuida y la integra en su quehacer: incluso habla en veintitrés lenguas...


Europa wybierze swoich nowych posłów w czerwcu 2009 r. Posłowie pochodzący z 27 państw reprezentują szereg krajowych partii politycznych, okręgów wyborczych i punktów widzenia. Następnie w łonie Parlamentu większość posłów organizuje się w grupy polityczne zgodnie z ich politycznymi przekonaniami. Tak więc Parlament, podobnie jak Europa, opowiada się za różnorodnością, honorując i godząc w sobie różne wartości – dowodem na to jest fakt, że włada on 23 językami.

9. De eso se trata: politica, democracia / To polityka! To demokracja!

¿Es usted partidario o detractor de la UE? ¿Quiere que gire hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Le apasiona algún tema determinado? ¿Desea que cambie en algo? ¿Quiere verla actuar sin más esperas? ¿Cree que habría que invertir en algún ámbito en particular? Elija a unos diputados que compart
an sus puntos de vista y conviertan sus ideales en realidades. En eso consiste la democracia: marque la diferencia, haga que las cosas cambien.

Kochasz UE czy nienawidzisz jej? Pragniesz, by rządziła w niej prawica czy może lewica? Czy jakaś kwestia przejmuje Cię dogłębnie? Jakich zmian oczekujesz? Jakie działania należy podjąć natychmiast? Wybierz posłów, którzy podzielają Twoją wizję, a może Twoje pragnienia się zrealizują. To jest właśnie istota demokracji. Przyczyń się do zmian.

10. Con un pequeño esfuerzo, grandes resultados / Doniosły rezultat niewielkim nakładem

Anímese: es cosa de unos minutos, a lo mejor puede combinarlo con un paseo por el casco antiguo o un café en una terraza. No es demasiado esfuerzo, tratándose de decirle a Europa lo que usted quiere que haga. Después le será fácil ver lo que sus representantes hacen por usted: mírel
o en www.europarl.europa.eu.

Nie wahaj się! To tylko kilka minut. Możesz je połączyć ze spacerem po parku, może wstąpisz gdzieś na kawę. Niewielki wysiłek, by powiedzieć Europie, czego od niej oczekujesz. Następnie będzie łatwo śledzić działania, jakie wybrani przez Ciebie posłowie podejmą w Twoim imieniu – wystarczy odwiedzić www.europarl.europa.eu!


Fuente: Parlamento Europeo
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...